Năm 2023: DRH lỗ đậm nhất lịch sử

Công ty Cổ phần DRH Holdings (HoSE: DRH) đã trải qua năm đáng quên nhất trong lịch sử hoạt động của mình khi doanh thu thấp nhất trong vòng 15 năm và báo lỗ sau thuế đậm nhất lịch sử.
nam-2023-drh-lo-dam-nhat-lich-su-1708317144.jpg
Năm 2023 đen tối của DRH

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và cả năm 2023 đã vẽ nên bức tranh kinh doanh bi đát của DRH.

Cụ thể, qsuý IV/2023, doanh thu thuần chỉ đạt 0,91 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ năm trước và là một trong những quý có doanh thu thấp nhất lịch sử.

Do kinh doanh dưới giá vốn, DRH lỗ gộp 0,46 tỷ đồng (cùng kỳ lãi gộp 15 tỷ đồng).

Trong quý, hoạt động tài chính không tạo ra đột phá nào khi chỉ mang về doanh thu 6,7 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính lại tăng tới 85%, đạt 37 tỷ đồng. Chi phí quản lý cũng tăng 73%, đạt 6 tỷ đồng.

Bởi vậy, DRH lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 36,6 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 0,19 tỷ đồng), đánh dấu quý lỗ thuần thứ 3 liên tiếp.

Kết quý IV/2023, DRH báo lỗ trước thuế 37,2 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 0,18 tỷ đồng); lỗ sau thuế 38,3 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 0,18 tỷ đồng) – là quý lỗ sau thuế thứ 3 liên tiếp.

Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của DRH đạt 8,8 tỷ đồng, giảm 85% so với năm trước và thấp nhất trong 15 năm qua (kể từ sau 2008). Lợi nhuận gộp 2,6 tỷ đồng, giảm 95%.

Dấu ấn nổi bật trong năm là chi phí tài chính lên tới 114 tỷ đồng, tăng 22% và chi phí quản lý đạt 23 tỷ đồng, tăng 2%.

Với chi phí khổng lồ này, doanh thu tài chính 29 tỷ đồng và khoản lãi trong công ty liên kết 18 tỷ đồng hầu như trở thành “vô nghĩa”.

Kết năm 2023, DRH lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 88 tỷ đồng (năm trước lãi 9,4 tỷ đồng). Chịu thêm khoản lỗ khác, công ty lỗ trước thuế 90,7 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 14,7 tỷ đồng)

Sau thuế, DRH lỗ 94,9 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 0,69 tỷ đồng), đánh dấu năm lỗ thứ 3 trong lịch sử (cùng với các năm 2011 – 2012) và là năm lỗ đậm nhất.

Năm 2023, DRH đặt mục tiêu doanh thu 83 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2 tỷ đồng. Như vậy, công ty chỉ hoàn thành 10,6% mục tiêu doanh thu và đi lùi vạch xuất phát đối với mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của DRH đạt 3.938 tỷ đồng, tăng 2,3% so với đầu năm. Các khoản phải thu chiếm 39% tài sản, đạt 1.532 tỷ đồng, giảm 4,5%. Hàng tồn kho chiếm 28,5% tài sản, đạt 1.126 tỷ đồng, tăng 6%. Tiền và tương đương tiền đạt 104 tỷ đồng, giảm 34%.

Nợ phải trả tại ngày 31/12/2023 đạt 2.418 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay là 774 tỷ đồng, tăng 11%. Điểm tích cực là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 2,4%, đạt 543 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của DRH đạt 1.519 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,59 lần.

Dòng tiền kinh doanh năm 2023 của DRH khá xấu khi âm 131 tỷ đồng (năm trước âm 237 tỷ đồng) – là năm âm thứ 4 liên tiếp, do tăng các khoản phải thu, tăng hàng tồn kho.

Dòng tiền đầu tư cho thấy năm 2023, hoạt động đầu tư DRH gần như đóng băng, khi chỉ chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác 2,3 tỷ đồng, giảm 99% so với năm trước.

Dòng tiền vay/trả năm qua giảm 44%và 38% so với năm 2022, đạt 661 tỷ đồng/583 tỷ đồng, khiến lưu chuyển tiền thuần trong năm âm 55 tỷ đồng.

LÊ NGUYỄN